Bonus & Miles

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα πεδία με αστερίσκο (*) συμπληρώνονται υποχρεωτικά.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμπληρώστε τον τρόπο που επιθυμείτε να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο σας στην κάρτα με λατινικούς χαρακτήρες.

κεφαλαία με λατινικούς χαρακτήρες
κεφαλαία με λατινικούς χαρακτήρες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες.

(4-10 ψηφία/γράμματα)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1o παιδί

2o παιδί

3o παιδί

4o παιδί

Γλώσσα επικοινωνίας


Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και παροχή συγκατάθεσης για συγκεκριμένη επεξεργασία

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία με την επωνυμία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο HELLENIC SEAWAYS, με ΑΦΜ 094133195 και έδρα στον Πειραιά, οδός Άστιγγος, αριθμός 6 όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της προβαίνει σε επεξεργασία των ως άνω παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει και για το λόγο αυτό ενεργεί ως «υπεύθυνος επεξεργασίας».

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO): Δικηγορική Εταιρία Πιστιόλης - Τριαντάφυλλος και Συνεργάτες, email: hswdpo@ptlegal.eu, τηλέφωνο: 210 3626971, fax: 210 3626974.

Η HELLENIC SEAWAYS επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς παροχής της υπηρεσίας Bonus Miles και εμπορικής προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών που διαθέτει (μάρκετινγκ). Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι η εκτέλεση σύμβασης αναφορικά με την παροχή Bonus&Miles και αφετέρου η συγκατάθεση, όπου αυτή παρέχεται ως κατωτέρω ζητείται για τους σκοπούς μάρκετινγκ. Ειδικότερα, επεξεργάζεται το σύνολο των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων κατά την εγγραφή σας ή την περαιτέρω διαχείριση του λογαριασμού σας, καθώς και τα δεδομένα ταξιδιών που πραγματοποιείτε που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα μίλια. Σε περίπτωση όπου προσθέσετε στον λογαριασμό σας το/τα ανήλικο/α τέκνο/α σας η HELLENIC SEAWAYS επεξεργάζεται τα παρεχόμενα από εσάς στοιχεία των τέκνων σας (ονοματεπώνυμο και ηλικία), καθώς και τα δεδομένα ταξιδιών που αυτά πραγματοποιούν είτε συνοδεία του γονέα/ασκούντα την επιμέλεια-Μέλους είτε συνοδεία τρίτου, προκειμένου να σας παρέχει την υπηρεσία Bonus Miles και να σας ενημερώνει σχετικά με τα νέα της και τις προσφορές που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν, σύμφωνα και με όσα ειδικότερα ορίζονται στους όρους συμμετοχής μελών στην υπηρεσία. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται με την ως άνω μέθοδο είναι οι κατά περίπτωση αρμόδιοι υπάλληλοι της εταιρείας και οι εξωτερικές συνεργαζόμενες διαφημιστικές εταιρείες στην Ελλάδα και στην Κύπρο που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της HELLENIC SEAWAYS για τους ως άνω περιγραφόμενους σκοπούς επεξεργασίας και συγκεκριμένα για την επικοινωνία/αποστολή προωθητικού υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επίσης, η HELLENIC SEAWAYS ενημερώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται και θα αποθηκεύονται μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακόμα, το χρονικό διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε με την παρούσα διαρκεί μέχρι ανακλήσεως της συγκατάθεσης σας, όπως περιγράφεται κατωτέρω αναφορικά με τους σκοπούς της αποστολής ενημερώσεων και διαφημίσεων. Σε κάθε περίπτωση, και σε σχέση με την παροχή της υπηρεσίας Bonus&Miles τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο διάστημα σας παρέχεται η υπηρεσία. Ωστόσο, σας υπενθυμίζουμε ότι αν δε γίνει χρήση της κάρτας σας για 2 ημερολογιακά έτη, δηλαδή μέχρι τις 31/12 του εκάστοτε δεύτερου έτους από την ημερομηνία του τελευταίου ταξιδιού, διαγράφεστε αυτόματα από το πρόγραμμα και αντίστοιχα διαγράφονται τα προσωπικά σας δεδομένα από τη βάση δεδομένων, όπως ειδικότερα ορίζεται και στους όρους χρήσης της υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα, η HELLENIC SEAWAYS ενημερώνει ότι έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας. Στην περίπτωση παροχής της υπηρεσίας Bonus & Miles το εν λόγω δικαίωμα δεν υφίσταται για το διάστημα που επιθυμείτε να λαμβάνετε τη συγκεκριμένη υπηρεσία, με την επιφύλαξη των όρων που προβλέπουν την διαγραφή μιας κάρτας σε περίπτωση μη χρήσης της σύμφωνα με τα ως άνω.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας (για την αποστολή ενημερώσεων και τη λήψη εξατομικευμένων διαφημίσεων), έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO): Δικηγορική Εταιρία Πιστιόλης - Τριαντάφυλλος και Συνεργάτες, ταχυδρομική διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 103, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα, email: hswdpo@ptlegal.eu, τηλέφωνο: 210 3626971, fax: 210 3626974.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Κατάρτιση Προφίλ

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη επεξεργασία και ειδικότερα η κατάρτιση προφίλ καθώς είναι αναγκαία για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας και αναφορικά με τη στοχευμένη προς εσάς διαφήμιση των υπηρεσιών που διαθέτει η HELLENIC SEAWAYS σύμφωνα με τις σχετικές προτιμήσεις και ενδιαφέροντά σας. Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση διασφαλίζεται η ανθρώπινη παρέμβαση από την πλευρά της εταιρείας καθώς και η έκφραση άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης από εσάς τα υποκείμενα.

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, παρακαλώ συμπληρώστε αντίστοιχα τα πεδία κατωτέρω:

  1. Με την παρούσα παρέχω ρητή συγκατάθεση στην αποστολή ενημερώσεων από την εταιρεία HELLENIC SEAWAYS στα στοιχεία που παρέχω ανωτέρω σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας και ειδικότερα μέσω Email:

  2. Με την παρούσα παρέχω ρητή συγκατάθεση στην κατάρτιση προφίλ που πραγματοποιείται βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας αναφορικά με τη λήψη στοχευμένης διαφήμισης των προϊόντων και των υπηρεσιών, που παρέχει η εταιρεία HELLENIC SEAWAYS ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά μου και ειδικότερα μέσω Email:

Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση απορρήτου / Παροχή συγκατάθεσης Newsletter

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η εταιρία HELLENIC SEAWAYS με έδρα στον Πειραιά, Άστιγγος 6, Πλατεία Καραϊσκάκη, 185 31, email: info@hsw.gr, τηλ: 210 4199000, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση mydata@attica-group.com ή επιστολή στην ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση της HELLENIC SEAWAYS.

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Για να γίνετε συνδρομητής στο newsletter της HELLENIC SEAWAYS, παρέχετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).

* Υποχρεωτικό πεδίο

Για ποιο σκοπό μας δίνετε το email σας

Η HELLENIC SEAWAYS θα χρησιμοποιεί το email σας για να σας στέλνει το newsletter της, το οποίο περιέχει μεταξύ άλλων τα εταιρικά νέα της HELLENIC SEAWAYS, πληροφορίες σχετικά με παρεχόμενες υπηρεσίες και ειδικές προσφορές.

Παροχή συγκατάθεσης

Με τη παροχή του email σας παρέχετε ταυτόχρονα τη συγκατάθεσή σας στο να λαμβάνετε το newsletter. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας πατώντας εδώ

Η HELLENIC SEAWAYS θα συνεχίσει να σας στέλνει το newsletter για όσο χρονικό διάστημα η συγκατάθεσή σας δεν έχει ανακληθεί.

Διατήρηση/Αποθήκευση του email σας

Το email σας θα αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρεί η HELLENIC SEAWAYS και δεν θα αποσταλεί σε οποιονδήποτε τρίτο, δεν θα κοινολογηθεί σε άλλους αποδέκτες, ούτε θα διαβιβαστεί εκτός Ελλάδος. Το email σας διατηρείται για όσο χρόνο δεν έχει ανακληθεί η συγκατάθεσή σας.

Τα δικαιώματα σας

Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, και λήψης αντιγράφου (φορητότητας) των δεδομένων που τηρούνται στην εταιρία, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην δήλωση απορρήτου του site.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό ή και διακοπή της επεξεργασίας. Ο πιο απλός τρόπος είναι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, είτε κάνοντας click στο link που υπάρχει το τέλος του email με το οποίο σας αποστέλλετε το newsletter, είτε επικοινωνώντας με την εταιρία στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

Δικαίωμα καταγγελίας

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Your internet browser is outdated. For better experience please install a modern browser.