Bonus & Miles

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα πεδία με αστερίσκο (*) συμπληρώνονται υποχρεωτικά.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμπληρώστε τον τρόπο που επιθυμείτε να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο σας στην κάρτα με λατινικούς χαρακτήρες.

κεφαλαία με λατινικούς χαρακτήρες
κεφαλαία με λατινικούς χαρακτήρες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες.

(4-10 ψηφία/γράμματα)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1o παιδί

2o παιδί

3o παιδί

4o παιδί

Γλώσσα επικοινωνίας


Συγκατάθεση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία με την επωνυμία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο HELLENIC SEAWAYS, με ΑΦΜ 094133195 και έδρα στον Πειραιά, οδός Άστιγγος, αριθμός 6 όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της προβαίνει σε επεξεργασία των ως άνω παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει και για το λόγο αυτό ενεργεί ως «υπεύθυνος επεξεργασίας».

Η HELLENIC SEAWAYS επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς εμπορικής προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών που διαθέτει (μάρκετινγκ). Ειδικότερα, επεξεργάζεται το σύνολο των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων κατά την εγγραφή σας ή την περαιτέρω διαχείριση του λογαριασμού σας, καθώς και τα δεδομένα ταξιδιών που πραγματοποιείτε που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα μίλια. Σε περίπτωση όπου προσθέσετε στον λογαριασμό σας το/τα ανήλικο/α τέκνο/α σας η HELLENIC SEAWAYS επεξεργάζεται τα παρεχόμενα από εσάς στοιχεία των τέκνων σας (ονοματεπώνυμο και ηλικία), καθώς και τα δεδομένα ταξιδιών που αυτά πραγματοποιούν είτε συνοδεία του γονέα/ασκούντα την επιμέλεια-Μέλους είτε συνοδεία τρίτου, προκειμένου να σας παρέχει την υπηρεσία Bonus Miles και να σας ενημερώνει σχετικά με τα νέα της και τις προσφορές που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν, σύμφωνα και με όσα ειδικότερα ορίζονται στους όρους συμμετοχής μελών στην υπηρεσία.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται με την ως άνω μέθοδο είναι οι κατά περίπτωση αρμόδιοι υπάλληλοι της εταιρείας και οι συνεργαζόμενες εταιρείες εξωτερικές συνεργαζόμενες διαφημιστικές εταιρείες στην Ελλάδα και στην Κύπρο που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της HELLENIC SEAWAYS για τον ως άνω περιγραφόμενο σκοπό επεξεργασίας και συγκεκριμένα για την επικοινωνία/αποστολή προωθητικού υλικού, έντυπου ή/και ηλεκτρονικού, μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύντομων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (sms). Επίσης, η HELLENIC SEAWAYS ενημερώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται και θα αποθηκεύονται μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα, το χρονικό διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε με την παρούσα διαρκεί μέχρι ανακλήσεως της συγκατάθεσης σας, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Επιπρόσθετα, η HELLENIC SEAWAYS ενημερώνει ότι έχετε το δικαίωμα για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που σας αφορά, καθώς και το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, όπως επίσης και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων και για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απευθυνθείτε στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: email: bonusmiles@hsw.gr τηλ. 2104199154. Υπενθυμίζεται περαιτέρω ότι έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη επεξεργασία και ειδικότερα η κατάρτιση προφίλ καθώς είναι αναγκαία για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας και αναφορικά με τη στοχευμένη προς εσάς διαφήμιση των υπηρεσιών που διαθέτει η HELLENIC SEAWAYS σύμφωνα με τις σχετικές προτιμήσεις και ενδιαφέροντά σας. Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση διασφαλίζεται η ανθρώπινη παρέμβαση από την πλευρά της εταιρείας καθώς και η έκφραση άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης από εσάς τα υποκείμενα.

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, παρακαλώ συμπληρώστε αντίστοιχα τα πεδία κατωτέρω:

  1. Με την παρούσα παρέχω ρητή συγκατάθεση στην κατάρτιση του προφίλ μου που πραγματοποιείται βάσει επεξεργασίας στο βαθμό που είναι αναγκαία για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.*

  2. Με την παρούσα παρέχω ρητή συγκατάθεση στην αποστολή ενημερώσεων από την εταιρεία HELLENIC SEAWAYS στα στοιχεία και στα κανάλια επικοινωνίας που παρέχω ανωτέρω σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας.*

  3. Με την παρούσα παρέχω ρητή συγκατάθεση στην κατάρτιση προφίλ που πραγματοποιείται βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας αναφορικά με τη στοχευμένη διαφήμιση των προϊόντων και τις υπηρεσιών, που παρέχει η εταιρεία HELLENIC SEAWAYS ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά μου.*

Η HELLENIC SEAWAYS σας ενημερώνει ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή που παρέχετε. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνήστε εδώ: email bonusmiles@hsw.gr, τηλ. 2104199154.

Your internet browser is outdated. For better experience please install a modern browser.