1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Το Πρόγραμμα BONUS MILES (εφεξής καλούμενο το "Πρόγραμμα" ή "BONUS MILES") της ναυτιλιακής εταιρείας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εδρεύει στον Πειραιά, Άστιγγος 6, Πλατεια Καραϊσκάκη (εφεξής "HSW"), είναι Πρόγραμμα ανταμοιβής τακτικών πελατών της που ταξιδεύουν με τα πλοία της HSW που εκτελούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια εσωτερικού (εφεξής τα "Πλοία"). Στους επιβάτες αυτούς παρέχεται το προνόμιο (bonus) της συγκεντρώσεως διανυθέντων ναυτικών μιλίων, όπως αυτά υπολογίζονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τις λοιπές αρμόδιες Δημόσιες Αρχές και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της HSW στο Διαδίκτυο www.hsw.gr (εφεξής καλούμενα τα "Μίλια") και των αντιστοίχων προς αυτά ναύλων, διά της ανταλλαγής τους με το εισιτήριο-προσφορά ("Bonus Ticket") και τις πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχει το Πρόγραμμα. Ως "Ναύλος" ορίζεται η συνολική αξία πώλησης κάθε εισιτηρίου μεταφοράς επιβάτη ή αποδείξεως μεταφοράς οχήματος, που εκδίδεται για την εκτέλεση ακτοπλοϊκού ταξιδίου (περιλαμβανομένων φόρων, τελών και λοιπών νομίμων επιβαρύνσεων).

1.2 Οι παρόντες Όροι και Κανονισμοί διέπουν τις σχέσεις μεταξύ της HSW και των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα επιβατών (εφεξής τα "Μέλη"), καθώς και τη διαδικασία συμμετοχής, συγκέντρωσης και εξαργύρωσης Μιλίων. Η HSW διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων Όρων, κατά την κρίση της. Στην περίπτωση αυτή η HSW θα ενημερώνει τα Μέλη για κάθε αλλαγή με την αναδημοσίευση τους σε κάθε επόμενη έκδοση του παρόντος, καθώς και στην ιστοσελίδα της στο Διαδίκτυο www.hsw.gr.

1.3 Στα πλαίσια του Προγράμματος η HSW κοινοποιεί στους επιβάτες τους πίνακες με τα δεδομένα (δρομολόγια Πλοίων, τιμές Ναύλων, κατηγορίες εισιτηρίων, Μίλια, προσφορές) και τις προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση Μιλίων και ναύλων και την εξαργύρωση αυτών με το Bonus Ticket και τις λοιπές προσφερόμενες υπηρεσίες. Τα δεδομένα αυτά θα καθορίζονται αποκλειστικά από την HSW, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τα μεταβάλει οποτεδήποτε. Στην περίπτωση αυτή θα ακολουθεί άμεση γνωστοποίηση των αλλαγών αυτών στους επιβάτες μέσω του διαδικτυακού τόπου της HSW www.hsw.gr.

1.4 To Πρόγραμμα δεν ισχύει σε περίπτωση απαγόρευσης ή περιορισμού από το νόμο.

1.5 Η παράβαση των Όρων από τα Μέλη ενδέχεται να οδηγήσει σε ακύρωση όλων των Μιλίων του Μέλους, των προσφορών, ως και της ιδιότητας του Μέλους.

2. ΒONUS MILES: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι ενήλικοι επιβάτες της HSW. Εξαιρούνται τα νομικά πρόσωπα κάθε μορφής ως και οι ατομικές επιχειρήσεις. Επί Μελών με ανήλικα τέκνα, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν και τα ανήλικα τέκνα, εφόσον το ζητήσει ο γονέας/ασκών την επιμέλεια - Μέλος, υπό τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα.

2.2 Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι αυστηρά προσωπική και δεν δύναται να μεταβιβασθεί ή να εκχωρηθεί από το Μέλος σε οποιονδήποτε τρίτο.

2.3 Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται η εγγραφή του Μέλους, με τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης συμμετοχής που θα βρει ο ενδιαφερόμενος στο σχετικό έντυπο ή στην ιστοσελίδα της HSW στο διαδίκτυο www.hsw.gr.

2.4 Εγγραφή με έντυπη αίτηση: η διάθεση της αίτησης συμμετοχής γίνεται από όλο το δίκτυο πωλήσεων της HSW (κεντρικά γραφεία της HSW, συνεργαζόμενα τουριστικά γραφεία, πρακτορεία, λιμενικά γραφεία, εκδοτήρια της HSW και Πλοία). Το υποψήφιο Μέλος απαιτείται να συμπληρώσει τα αιτούμενα στοιχεία στο σύνολό τους και να υπογράψει την έντυπη αίτηση, ακολούθως δε να αποστείλει την αίτηση στην διεύθυνση: HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε., Άστιγγος αριθμός 6 Πλατεία Καραϊσκάκη, Πειραιάς, 185 31, με την ένδειξη "για το Πρόγραμμα Bonus Miles". Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή/και υπογεγραμμένες δεν θα γίνονται δεκτές.

2.5 Εγγραφή μέσω διαδικτύου: εγγραφή μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.hsw.gr. Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να συμπληρώσει το σύνολο των αιτουμένων στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία καταχωρείται αυτομάτως στο ηλεκτρονικό σύστημα της HSW. Ακολούθως η HSW θα αποστέλλει την συμπληρωμένη αυτή αίτηση σε έντυπη μορφή στον ενδιαφερόμενο για την ιδιόχειρη υπογραφή του και επιστροφή αυτής στη διεύθυνση που αναφέρεται στον όρο 2.4.

2.6 Με την συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης κατά τα ανωτέρω, ο αιτών αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους και Κανονισμούς του Προγράμματος, όπως ορίζονται από την HSW.

2.7 Η ΗSW αμέσως μετά τη λήψη και αποδοχή κάθε ορθά συμπληρωμένης και ιδιοχείρως υπογεγραμμένης αιτήσεως (κατά τα υπό όρους 2.4 και 2.5 αναφερόμενα) θα αποστέλλει στο Μέλος την πλαστική-μαγνητική κάρτα HELLENIC SEAWAYS LOYALTY CLUB (η "Κάρτα"). Με την απόκτηση της Κάρτας το Μέλος αποκτά τα πλήρη προνόμια της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα. Επί ανηλίκων τέκνων κατά τα υπό 2.1 προβλεπόμενα, θα εκδίδεται χωριστή Κάρτα για κάθε τέκνο ("Κάρτα Junior").

2.8 Το Μέλος ήδη από της υποβολής στα γραφεία της HSW της έντυπης αιτήσεώς του, όπως προβλέπεται στον όρο 2.4, ή της αυτόματης καταχωρήσεως της ηλεκτρονικής αιτήσεως, όπως προβλέπεται στον όρο 2.5, και μέχρι την παραλαβή της Κάρτας, έχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης Μιλίων και αντιστοίχων προς αυτά Ναύλων, εφόσον φυλάξει και προσκομίσει στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της HSW, στη διεύθυνση που αναφέρεται στον ανωτέρω όρο 2.4, ατομικά εισιτήρια του ιδίου ή ανηλίκου τέκνου του από ταξίδια που πραγματοποίησε ενδιαμέσως το ίδιο το Μέλος ή/και το ανήλικο τέκνο. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον το Μέλος είχε μεταφέρει στο ίδιο ταξίδι και ιδιόκτητο όχημά του, θα πρέπει να φυλάξει και προσκομίσει στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της HSW και την αντίστοιχη απόδειξη μεταφοράς του συνοδευόμενου οχήματος. Για τη συγκέντρωση και καταγραφή των ανωτέρω στοιχείων θα ισχύουν οι διαδικασίες του άρθρου 4 του παρόντος.

2.9 Κάθε Μέλος μπορεί να διατηρεί μόνο ένα λογαριασμό Μέλους στο Πρόγραμμα (ο "Λογαριασμός") που δεν δύναται να μεταβιβασθεί ή εκχωρηθεί σε τρίτους. Επί Μελών με ανήλικα τέκνα θα τηρούνται χωριστοί λογαριασμοί για κάθε ανήλικο τέκνο ("Λογαριασμός Τέκνου"). Σε περίπτωση ύπαρξης δυο ή περισσοτέρων Λογαριασμών/ Λογαριασμών Τέκνων, θα ακυρώνονται οι επιπλέον Λογαριασμοί και θα διατηρείται ο παλαιότερος Λογαριασμός. Τα Μίλια και οι αντίστοιχοι Ναύλοι που πιθανώς υπάρχουν στους Λογαριασμούς που θα ακυρωθούν, θα μεταφερθούν στον Λογαριασμό που θα διατηρηθεί. Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας θα ακυρώνεται ο παλαιός Λογαριασμός και θα τηρείται νέος.

2.10 Η HSW διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης συμμετοχής Μέλους στο πρόγραμμα, σε οποιαδήποτε περίπτωση παράβασης των Όρων & Κανονισμών. Οποιοδήποτε αίτημα για εξαργύρωση Μιλίων ή αντιστοίχων Ναύλων που έχουν γίνει πριν ή μετά την ακύρωση της συμμετοχής θα κρίνεται από την HSW κατά περίπτωση.

2.11 Οι προσωπικοί λογαριασμοί των μελών του προγράμματος “Hellenic Seaways Bonus Miles” που θα παραμένουν πλήρως ανενεργοί για δύο (2) ημερολογιακά έτη, δηλαδή μέχρι τις 31/12 του εκάστοτε δεύτερου έτους από την ημερομηνία του τελευταίου ταξιδιού, θα καταργούνται οριστικά. Οι συγκεκριμένοι αριθμοί καρτών θα ακυρώνονται και τα προσωπικά δεδομένα, τα μίλια, όπως και τα ποσά που θα υπάρχουν στα ηλεκτρονικά πορτοφόλια θα διαγράφονται οριστικά. Για παράδειγμα, τα μέλη που δεν έχουν ταξιδέψει με την Bonus Miles κάρτα τους από την 01/01/2016 και μετά, θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουν μέχρι τις 31/12/2018, ώστε να διατηρήσουν το λογαριασμό τους (προσωπικά στοιχεία, μίλια και ποσό στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι). Διαφορετικά, θα γίνεται ολική διαγραφή του λογαριασμού τους. Αν μελλοντικά επιθυμήσουν να μπουν ξανά στο πρόγραμμα Bonus Miles, προκειμένου ν’ απολαμβάνουν τα προνόμιά του, θα πρέπει να προχωρήσουν σε εκ νέου εγγραφή.

2.12 Σε περίπτωση που Μέλος θελήσει την διακοπή της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της HSW, στη διεύθυνση που αναγράφεται στον όρο 2.4 (Τηλ: 210 4199100, ΔΕΥ-ΠΑΡ 08:30-16:30).

3. ΒΑΘΜΙΔΕΣ - ΚΑΡΤΕΣ

3.1 Το Πρόγραμμα αποτελείται από δυο βαθμίδες συμμετοχής: απλή και χρυσή, προσδιοριζόμενες από τα Μίλια που έχουν πραγματοποιηθεί με τα Πλοία. Ανάλογα με τη βαθμίδα συμμετοχής, το Πρόγραμμα παρέχει διαφορετική κάρτα: την HELLENIC SEAWAYS LOYALTY CLUB (απλή βαθμίδα) και την HELLENIC SEAWAYS LOYALTY CLUB GOLD (χρυσή βαθμίδα).

  1. HELLENIC SEAWAYS LOYALTY CLUB Κάρτα: Στη βαθμίδα αυτή εντάσσονται τα Μέλη που έχουν συγκεντρώσει 1.000 Μίλια από τα ταξίδια τους σε διάφορους προορισμούς με τα Πλοία. Με τη συμπλήρωση του ορίου αυτού, το Μέλος απολαμβάνει των προνομίων του όρου 5.1 του παρόντος.
  2. HELLENIC SEAWAYS LOYALTY CLUB Χρυσή Κάρτα: Στη βαθμίδα αυτή εντάσσονται τα Μέλη που έχουν συγκεντρώσει 3.000 Μίλια από ταξίδια τους σε διαφόρους προορισμούς με τα Πλοία. Με τη συμπλήρωση του ορίου αυτού, τα Μέλη απολαμβάνουν, πλέον των προνομίων της απλής βαθμίδας, των ακολούθων προνομίων:
    • Αναβάθμιση κατηγορίας θέσης (upgrade) από οικονομική θέση σε θέση Διακεκριμένης Β΄(Business) ή από θέση Διακεκριμένης Β’ (Business) σε θέση Διακεκριμένης Α΄(V.I.P.) εντός των ταχυπλόων Πλοίων της HSW (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα).
    • Αναβάθμιση κατηγορίας θέσης (upgrade) από οικονομική θέση σε θέση Διακεκριμένης Β΄(Business) ή από θέση Διακεκριμένης Β΄(Business) σε Σαλόνι Διακεκριμένης Α’ (V.I.P.) εντός των συμβατικών τύπου Πλοίων της HSW (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα).

3.2 Κάθε Κάρτα ή Κάρτα Junior είναι αυστηρώς προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη και αναγράφει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου-Μέλους ή του δικαιούχου - ανηλίκου τέκνου, ο δε αριθμός της (κωδικός πελάτη) είναι μοναδικός για κάθε Μέλος ή δικαιούχο - ανήλικο τέκνο και αποτελεί απόδειξη συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Η Κάρτα και η Κάρτα Junior παραμένουν πάντοτε στην ιδιοκτησία της HSW, η οποία έχει δικαίωμα να τις αποσύρει ή να τις ακυρώσει ή να τις αντικαταστήσει με κάρτα της ιδίας βαθμίδας. Η Κάρτα και η Κάρτα Junior δεν είναι πιστωτικές και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως έγγραφα ταυτοπροσωπίας κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων.

3.3 Η HSW μπορεί να τροποποιήσει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση τις προϋποθέσεις απόκτησης κάθε Κάρτας ή Κάρτας Junior καθώς και τα προνόμια που απολαμβάνει το Μέλος ή ο δικαιούχος ανήλικος σε κάθε επίπεδο.

3.4 Σε περίπτωση κλοπής, βλάβης, καταστροφής ή απώλειας της Κάρτας ή της Κάρτας Junior, το Μέλος θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της HSW στη διεύθυνση που αναγράφεται στον όρο 2.4. Η κάρτα αυτή θα αντικατασταθεί με Νέα Κάρτα ή Νέα Κάρτα Junior που θα αποσταλεί στο Μέλος. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας η Νέα Κάρτα ή η Νέα Κάρτα Junior θα διαθέτει και νέο αριθμό (κωδικό πελάτη) και ο αριθμός της προηγούμενης θα ακυρώνεται για λόγους ασφαλείας. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής της Κάρτας ή της Κάρτας Junior, το Μέλος μπορεί να ζητήσει να διατηρηθεί ο παλαιός αριθμός στη νέα κάρτα που θα την αντικαταστήσει. Στην περίπτωση αυτή η παλαιά Κάρτα ή Κάρτα Junior θα πρέπει να επιστρέφεται στην HSW.

4. ΜΙΛΙΑ/ΝΑΥΛΟΙ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ

4.1 Τα Μίλια κάθε ταξιδίου που έχει πραγματοποιήσει το ίδιο το Μέλος και ο αντίστοιχος Ναύλος που αναγράφεται στο σχετικό εισιτήριο μεταφοράς θα καταχωρούνται κάθε φορά στο Λογαριασμό του Μέλους. Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργείται κατά τον έλεγχο επιβίβασης (check-in) του Μέλους στο Πλοίο. Προς το σκοπό αυτό, το Μέλος οφείλει κατά την έκδοση του εισιτηρίου αυτού να επιδεικνύει την Κάρτα στον εκδίδοντα το εισιτήριο (εκδοτήριο της HSW ή συνεργαζόμενο τουριστικό γραφείο ή πρακτορείο) προκειμένου αυτός να σημειώνει επί του εισιτηρίου τον αριθμό της Κάρτας, το δε Μέλος οφείλει να επιβεβαιώνει ότι ο εκδίδων το εισιτήριο προέβη στην σημείωση αυτή.

4.2 Επιπλέον, σε περίπτωση που το Μέλος μεταφέρει Ι.Χ. όχημα ιδιοκτησίας του, θα καταχωρείται στο Λογαριασμό ο αντίστοιχος Ναύλος που αναγράφεται στη σχετική απόδειξη μεταφοράς του συνοδευόμενου οχήματος, στην οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας αυτού. Η καταχώρηση θα διενεργείται κατά τον έλεγχο επιβίβασης (check-in) του Μέλους στο Πλοίο, κατά τα αναφερόμενα στον ανωτέρω όρο 4.1. Η διαδικασία αυτή δεν ισχύει για ασυνόδευτα οχήματα, εμπορεύματα, μικροδέματα ή οχήματα που μεταφέρονται με φορτωτική.

4.3 Το ευεργέτημα της συγκεντρώσεως Μιλίων και αντιστοίχων Ναύλων παρέχεται και σε ανήλικο τέκνο Μέλους ως εξής: στο Λογαριασμό Τέκνου θα καταχωρούνται τόσο τα Μίλια κάθε ταξιδίου που έχει πραγματοποιήσει το ίδιο το τέκνο, είτε συνοδεία του γονέα/ασκούντα την επιμέλεια-Μέλους είτε συνοδεία τρίτου, όσο και ο αντίστοιχος Ναύλος που αναγράφεται στο σχετικό εισιτήριο μεταφοράς, το οποίο υποχρεωτικά θα πρέπει να έχει εκδοθεί επ’ ονόματι του ταξιδεύοντος τέκνου. Η καταχώρηση θα διενεργείται κατά τον έλεγχο επιβίβασης (check-in) του τέκνου στο Πλοίο. Προς το σκοπό αυτό το Μέλος ή ο συνοδός του τέκνου οφείλει κατά την έκδοση του σχετικού εισιτηρίου μεταφοράς του τέκνου να επιδεικνύει την Κάρτα Junior στον εκδίδοντα το εισιτήριο (εκδοτήριο της HSW ή συνεργαζόμενο τουριστικό γραφείο ή πρακτορείο) προκειμένου αυτός να σημειώνει επί του εισιτηρίου αυτού τον αριθμό της Κάρτας Junior, το δε Μέλος/συνοδός του τέκνου οφείλει να επιβεβαιώνει ότι ο εκδίδων το εισιτήριο προέβη στην σημείωση αυτή.

4.4 Με τη συμπλήρωση του ορίου των 1.000 Μιλίων της απλής βαθμίδας, η HSW θα πιστώνει το Λογαριασμό με το 10% του συνόλου των Ναύλων των ατομικών εισιτηρίων και αποδείξεων μεταφοράς συνοδευόμενου/ων οχήματος/ων του Μέλους, που αντιστοιχούν στα διανυθέντα Μίλια και το Μέλος θα δικαιούται να ανταλλάξει το ποσό που θα πιστωθεί ή μέρος αυτού, κατά βούληση, με Bonus Ticket ίσης αξίας για την εκτέλεση ταξιδίου με οποιοδήποτε Πλοίο σε οποιαδήποτε δρομολογιακή γραμμή της επιλογής του.

4.5 Επιπλέον, με τη συμπλήρωση του ορίου των 1.000 Μιλίων της απλής βαθμίδας από κάθε ανήλικο τέκνο Μέλους, η HSW θα πιστώνει το Λογαριασμό Τέκνου με το 10% του συνόλου των Ναύλων των εισιτηρίων που αντιστοιχούν στα διανυθέντα από το τέκνο αυτό Μίλια. Στην περίπτωση αυτή, μόνον ο γονέας/ασκών την επιμέλεια του τέκνου θα δικαιούται να ανταλλάξει το ποσό που θα πιστωθεί ή μέρος αυτού, κατά βούληση, με Bonus Ticket ίσης αξίας, για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου, για την εκτέλεση ταξιδίου με οποιοδήποτε Πλοίο και σε οποιαδήποτε δρομολογιακή γραμμή της επιλογής του υπό την ανωτέρω αναφερόμενη προϋπόθεση. Η ευχέρεια αυτή θα ασκείται από οποιονδήποτε γονέα/ασκούντα την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου, μέχρι εξαντλήσεως του πιστωμένου κάθε φορά ποσού.

4.6 Οι προσωπικοί λογαριασμοί των μελών του προγράμματος “Hellenic Seaways Bonus Miles” που θα παραμένουν πλήρως ανενεργοί για δύο (2) ημερολογιακά έτη, δηλαδή μέχρι τις 31/12 του εκάστοτε δεύτερου έτους από την ημερομηνία του τελευταίου ταξιδιού, θα καταργούνται οριστικά. Οι συγκεκριμένοι αριθμοί καρτών θα ακυρώνονται και τα προσωπικά δεδομένα, τα μίλια, όπως και τα ποσά που θα υπάρχουν στα ηλεκτρονικά πορτοφόλια θα διαγράφονται οριστικά. Για παράδειγμα, τα μέλη που δεν έχουν ταξιδέψει με την Bonus Miles κάρτα τους από την 01/01/2016 και μετά, θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουν μέχρι τις 31/12/2018, ώστε να διατηρήσουν το λογαριασμό τους (προσωπικά στοιχεία, μίλια και ποσό στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι). Διαφορετικά, θα γίνεται ολική διαγραφή του λογαριασμού τους. Αν μελλοντικά επιθυμήσουν να μπουν ξανά στο πρόγραμμα Bonus Miles, προκειμένου ν’ απολαμβάνουν τα προνόμιά του, θα πρέπει να προχωρήσουν σε εκ νέου εγγραφή.

4.7 Η διαδικασία πίστωσης του 10% των Ναύλων που περιγράφεται στους ανωτέρω όρους 4.4 και 4.5, θα διενεργείται από την HSW την αμέσως επομένη ημέρα από τη συμπλήρωση του ελαχίστου ορίου Μιλίων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, θα αφαιρούνται αυτομάτως τα αντίστοιχα Μίλια και Ναύλοι από το Λογαριασμό του Μέλους ή του Λογαριασμού Τέκνου, κατά περίπτωση. Κάθε ατομικό εισιτήριο ή απόδειξη μεταφοράς οχήματος θα πιστώνεται μία μόνο φορά.

4.8 Τα Μίλια και οι αντίστοιχοι Ναύλοι που συγκεντρώνονται θα εμφανίζονται στο Λογαριασμό του Μέλους ή στο Λογαριασμό Τέκνου, κατά περίπτωση, σαράντα οκτώ (48) ώρες μετά την εκτέλεση του ταξιδίου. Κάθε Μέλος δύναται να ενημερώνεται για τα Μίλια και τους αντίστοιχους Ναύλους που έχει συγκεντρώσει είτε το ίδιο είτε για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου του μέσω της ιστοσελίδας HSW στο Διαδίκτυο www.hsw.gr ή μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών της HSW (τηλ: 210 4199100, ΔΕΥ-ΠΑΡ 08:30-16:30).

4.9 Η διαφορά της αξίας ατομικού εισιτηρίου Μέλους ή ανηλίκου τέκνου αυτού από αναβάθμιση θέσεως εντός οποιουδήποτε Πλοίου θα καταχωρείται στον Λογαριασμό του Μέλους ή Λογαριασμό Τέκνου, αντίστοιχα, επί του λογιστηρίου του Πλοίου κατά το χρόνο που διενεργείται η διαδικασία αναβάθμισης. Τα ανωτέρω ποσά θα προσμετρώνται ομοίως σε κάθε Λογαριασμό ή Λογαριασμό Τέκνου κατά τη διαδικασία πίστωσης του 10% των Ναύλων που προβλέπεται στους ανωτέρω όρους 4.7 και 4.8 υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της ύπαρξης των διαθέσιμων εισιτηρίων.

4.10 Το Μέλος θα πρέπει να φυλάσσει τα αποκόμματα των εισιτηρίων και αποδείξεων μεταφοράς οχήματος ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο ή έγγραφο σχετικό με τη διαδικασία συγκέντρωσης Μιλίων και αντιστοίχων Ναύλων, μέχρις ότου τα Μίλια και οι αντίστοιχοι Ναύλοι εμφανισθούν στο Λογαριασμό του Μέλους ή το Λογαριασμό Τέκνου, κατά περίπτωση.

4.11 Σε περίπτωση μη καταχώρησης Μιλίων ή των αντιστοίχων προς αυτά Ναύλων, το Μέλος θα πρέπει να δηλώσει και αποστείλει στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της HSW στη διεύθυνση που αναφέρεται στον όρο 2.4 (τηλ: 210 4199100, ΔΕΥ-ΠΑΡ 08:30-16:30), κάθε αποδεικτικό στοιχείο που έχει φυλάξει για την καταχώρηση των ελλειπόντων στοιχείων.

4.12 Ενστάσεις που αφορούν τις καταχωρήσεις στο Λογαριασμό του Μέλους ή Λογαριασμό Τέκνου, κατά περίπτωση, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στην HSW κατά τα αναφερόμενα στον ανωτέρω όρο 4.11, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία του ταξιδίου, άλλως θα θεωρείται ότι αυτές έχουν γίνει αποδεκτές από το Μέλος, για λογαριασμό του ιδίου ή του ανηλίκου τέκνου του, κατά περίπτωση.

4.13 Τα Μίλια καταχωρούνται μόνο στο Λογαριασμό του Μέλους ή του ανηλίκου τέκνου αυτού που τα διένυσε. Τα Μέλη δεν δύναται να μεταβιβάσουν τα Μίλια με οιονδήποτε τρόπο ή να τα εκχωρήσουν σε οποιονδήποτε τρίτο, ούτε και να τα συνδυάσουν με Μίλια ανηλίκου τέκνου τους ή άλλου Μέλους προκειμένου να λάβουν από κοινού μια προσφορά.

4.14 Σε περίπτωση ακύρωσης του Προγράμματος κατά τα προβλεπόμενα στους Όρους, όλα τα Μίλια που έχουν συγκεντρωθεί ακυρώνονται αυτομάτως και δεν είναι πλέον ανταλλάξιμα με προσφορές.

4.15 Τα Μίλια που διανύονται με Bonus Ticket και ο εξ αυτού Ναύλος εξαιρούνται των διαδικασιών που περιγράφονται στους ανωτέρω όρους 4.1 έως και 4.14.

5. BONUS TICKET

5.1 Τα Μίλια και οι αντίστοιχοι προς αυτά Ναύλοι ανταλλάσσονται μόνον με Bonus Ticket, δεν έχουν εμπορική αξία και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Οποιαδήποτε εκποίηση (πώληση, ανταλλαγή κ.λ.π.) Μιλίων ή προσφορών θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και επιφέρει τη λήξη της συμμετοχής του Μέλους στο Πρόγραμμα.

5.2 Η παροχή Βonus Ticket υπόκειται στη διαθεσιμότητα των θέσεων εντός των Πλοίων. Η HSW δύναται να περιορίσει ή να αποκλείσει την διαθεσιμότητα των ανταλλαξίμων θέσεων για συγκεκριμένο δρομολόγιο Πλοίου ή/και ανά περιόδους ή/και ανά προορισμούς. Η γενική διαθεσιμότητα θέσεων δεν συνεπάγεται απαραίτητα δυνατότητα παροχής Bonus Ticket σύμφωνα με το Πρόγραμμα.

5.3 Το Μέλος δύναται να μεταβιβάσει το δικαίωμα έκδοσης Εισιτηρίου σε συγγενικό ή σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο, που το Μέλος θα υποδείξει εγγράφως στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της HSW στη διεύθυνση που αναφέρεται στον όρο 2.4 (τηλ: 210 4199100, ΔΕΥ-ΠΑΡ 08:30-16:30).

5.4 Όλα τα Bonus Tickets θα εκδίδονται σε επιβεβαιωμένες θέσεις.

5.5 Τα Bonus Tickets δεν εκδίδονται "open", ήτοι με ανοιχτή ημερομηνία αναχώρησης ή/και επιστροφής.

5.6 Η κράτηση και έκδοση του Bonus Ticket πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία ταξιδίου, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων.υπό την προϋπόθεση τόσο της ύπαρξης διαθεσιμότητας θέσεων όσο και της προτέρας συμπληρώσεως στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι του μέλους του ακέραιου ποσού του ναύλου που αντιστοιχεί στον προκρινόμενο από τον δικαιούχο προορισμό.

5.7 Η παραλαβή του Bonus Ticket από το Μέλος θα διενεργείται στα Κεντρικά Γραφεία της HSW που αναφέρονται στον όρο 1.1 της παρούσας ή σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο με αυτήν ταξιδιωτικό γραφείο ή πρακτορείο, με την επίδειξη της Κάρτας και του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Μέλους και θα υπογράφεται κάθε φορά σχετική απόδειξη παραλαβής.

5.8 Σε περίπτωση που μετά την έκδοση του Bonus Ticket και προ της ημερομηνίας του αντιστοίχου ταξιδίου, το Μέλος δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να ταξιδεύσει με το Bonus Ticket, δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση αυτού με άλλο εισιτήριο συγκεκριμένης ημερομηνίας και συγκεκριμένου προορισμού, το οποίο θα πρέπει να εκδοθεί από το εκδοτήριο της HSW ή το ταξιδιωτικό γραφείο ή το πρακτορείο που εξέδωσε το Bonus Ticket.

5.9 Σε περίπτωση που μετά την έκδοση του Bonus Ticket, το Μέλος δεν εμφανισθεί για την εκτέλεση του ταξιδίου με αυτό, το Bonus Ticket θα ακυρώνεται κατ’ εφαρμογή των εκάστοτε ισχυόντων όρων εισιτηρίου που αναγράφονται όπισθεν αυτού.

5.10 Bonus Ticket δεν δύναται να εκδοθεί για τις ακόλουθες χρονικές περιόδους (Black out periods): από 01.01 έως και 08.01 εκάστου έτους, Καθαρή Δευτέρα εκάστου έτους, Μεγάλη Εβδομάδα Ορθοδόξου Πάσχα και Δευτέρα Διακαινησίμου εκάστου έτους, 1η Μαΐου εκάστου έτους, Εορτή Αγίου Πνεύματος και το αμέσως προηγούμενο τριήμερο αυτής(Παρασκευή-Σαββάτο-Κυριακή) εκάστου έτους, από 12.08 έως και 18.08 εκάστου έτους, από 25.10 έως και 28.10 εκάστου έτους και από 23.12 έως και 31.12 εκάστου έτους.Ο περιορισμός δεν ισχύει για τις γραμμές Σαρωνικού.

5.11 Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του Bonus Ticket, το Μέλος θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της HSW στη διεύθυνση που αναγράφεται στον όρο 2.4. Bonus Ticket που απωλέσθηκε ή εκλάπη δεν επανεκδίδεται από την HSW.

5.12 Η μεταφορά των επιβατών με τα Πλοία διέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί θαλασσίων ενδομεταφορών.

6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

6.1 Η HSW δύναται κατά την διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε, μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση ενός (1) μηνός προς τα Μέλη.

6.2 Σε περίπτωση πτώχευσης, εξαγοράς, συγχώνευσης, λύσης με οιονδήποτε τρόπο της HSW, το Πρόγραμμα ακυρώνεται αυτοδικαίως και ταυτόχρονα ακυρώνονται οι Λογαριασμοί και όλα τα συγκεντρωθέντα Μίλια και Ναύλοι των Μελών ή των ανηλίκων τέκνων τους-κατόχων Κάρτας Junior. Ως εκ τούτου, η HSW ουδεμία υποχρέωση θα έχει πλέον έναντι των Μελών αλλά ούτε και τα Μέλη θα δύναται να εγείρουν οιαδήποτε αξίωση κατά της HSW.

6.3 Η ευθύνη της HSW έναντι των Μελών ή των ανηλίκων τέκνων τους-κατόχων Κάρτας Junior από το Πρόγραμμα και τη λειτουργία του είναι περιορισμένη. H HSW δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη -ακόμη και για ελαφρά αμέλεια- για οποιαδήποτε ζημία αρχική ή επιγενόμενη που σχετίζεται ή απορρέει από την χρήση και εφαρμογή του Προγράμματος, κατά τη διάρκεια ισχύος του ή/και μετά την παύση αυτής. Σε κάθε περίπτωση η τυχόν ευθύνη της HSW, συμβατική ή εξωσυμβατική ή άλλη, προς αποζημίωση των Μελών ή των ανηλίκων τέκνων τους-κατόχων Κάρτας Junior για ζημίες, απώλειες ή έξοδα που τυχόν προκύψουν από οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη εκ της λειτουργίας του Προγράμματος, θα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εκ νέου πίστωση του Λογαριασμού του Μέλους ή του Λογαριασμού Τέκνου, κατά περίπτωση, με τα Μίλια και τους Ναύλους που αντιστοιχούν στην υπό κρίσιν προσφορά, υπό τον όρο ότι το Πρόγραμμα θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο αυτό. Η HSW δεν ευθύνεται για απώλειες, καθυστερήσεις, αποθετικές ή έμμεσες ζημίες.

6.4 Tα Μέλη οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως την HSW για οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών τους στοιχείων (ονόματος, επιθέτου, διεύθυνση κλπ.).

6.5 H HSW δεν ευθύνεται για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία σε Μέλη ή τρίτα πρόσωπα εξαιτίας ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων των προσωπικών στοιχείων των Μελών ή τη μη έγγραφη γνωστοποίηση στην HSW τυχόν αλλαγής των προσωπικών τους στοιχείων.

6.6 Η HSW ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή αλλοιώσεις του κειμένου και περιεχομένου των Όρων κατά την εκτύπωση του εν λόγω εντύπου ή άλλων σχετικών εντύπων του Προγράμματος ή την εμφάνιση του στην ιστοσελίδα της www.hsw.gr ή από πράξεις ή παραλείψεις τρίτων - μη προστηθέντων της που τυχόν έχουν σχέση με το Πρόγραμμα.

6.7 Οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος και η εξ αυτού έννομη σχέση μεταξύ HSW και Μελών διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και την εφαρμογή αυτού ορίζονται τα Δικαστήρια του Πειραιώς.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Ν. 2472/1997)

7.1 Η HSW δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών και των τέκνων τους που συλλέγονται για τις ανάγκες του Προγράμματος θα τηρούνται σε αρχείο και θα τυγχάνουν επεξεργασίας από την HSW για τους σκοπούς του Προγράμματος ή για στατιστικούς και οικονομικούς σκοπούς ή για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης.

7.2 Με τη συμπλήρωση και υπογραφή της έντυπης αίτησης εγγραφής στο Πρόγραμμα ή με τη συμπλήρωση και αποστολή της ηλεκτρονικής αίτησης κατά την διαδικασία του όρου 2.5 του παρόντος, ο επιβάτης θεωρείται ότι παρέχει αυτοδικαίως στην HSW την συναίνεσή του κατά τις διατάξεις του Ν. 2472/97 για τη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ιδίου ή των τέκνων του, προς τους προαναφερθέντες σκοπούς.

7.3 Τα Μέλη έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει των διατάξεων του Ν. 2472/97, όπως εκάστοτε ισχύει.