MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

PORT

AR

DEP

PORT

AR

DEP

PORT

AR

DEP

PORT

AR

DEP

PORT

AR

DEP

PORT

AR

DEP

PORT

AR

DEP

PIRAEUS   07:15 PIRAEUS   07:15 PIRAEUS   07:15 PIRAEUS 01:55 07:15 PIRAEUS   07:15 PIRAEUS   07:15 PIRAEUS   07:15
SYROS 10:40 10:50 SYROS 10:40 10:50 ΜΥΚΟΝΟS 11:10 11:25 SYROS 10:40 10:50 SYROS 10:40 10:50 SYROS :40 10:50 SYROS 10:40 10:50
ΜΥΚΟΝΟS 11:35 11:45 ΜΥΚΟΝΟS 11:35 11:45 ΕVDILOS 13:15 13:40 ΜΥΚΟΝΟS 11:35 11:45 ΜΥΚΟΝΟS 11:35 11:45 ΜΥΚΟΝΟS 11:35 11:45 ΜΥΚΟΝΟS 11:35 11:45
ΕVDILOS 13:40 14:00 ΕVDILOS 13:40 14:00 ΚΑRLOVASSI 14:50 15:15 ΕVDILOS 13:40 14:00 ΕVDILOS 13:40 14:00 ΕVDILOS 13:40 14:00 ΕVDILOS 13:40 14:00
ΚΑRLOVASSI 15:10 16:00 ΚΑRLOVASSI 15:10 16:00 VATHI 16:30 17:00 ΚΑRLOVASSI 15:10 16:00 ΚΑRLOVASSI 15:10 16:00 ΚΑRLOVASSI 15:10 16:00 ΚARLOVASSI 15:10 16:00
ΕVDILOS 17:05 17:25 ΕVDILOS 17:05 17:25 ΚΑRLOVASSI 17:45 18:10 ΕVDILOS 17:05 17:25 ΕVDILOS  17:05 17:25 ΕVDILOS  17:05 17:25 ΕVDILOS 17:05 17:25
ΜΥΚΟΝΟS 19:20 19:35 ΜΥΚΟΝΟS 19:20 19:35 ΕVDILOS  19:15 19:35 ΜΥΚΟΝΟS 19:20 19:35 ΜΥΚΟΝΟS 19:20 19:35 ΜΥΚΟΝΟS 19:20 19:35 ΜΥΚΟΝΟS 19:20 19:35
SYROS 20:20 20:35 SYROS 20:20 20:35 ΜΥΚΟΝΟS 21:20 21:30 SYROS 20:20 20:35 SYROS 20:20 20:35 SYROS 20:20 20:35 SYROS 20:20 20:35
PIRAEUS 23:55   PIRAEUS 23:55   SYROS 22:20 22:30 PIRAEUS 23:55   PIRAEUS 23:55   PIRAEUS 23:55   PIRAEUS 23:55