MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
  ARR. DEP.   ARR. DEP.   ARR. DEP.   ARR. DEP.   ARR. DEP.   ARR. DEP.   ARR. DEP.
KAVALA   01:00 PATMOS 00:50 01:00 PATMOS 02:20 02:35 KAVALA 02:30 18:00 MYTILENE 04:00 07:00 KAVALA   08:00 VATHI 02:20 05:00
LEMNOS 05:15 05:40 PIRAEUS 10:00 17:00 AG.KIRIKOS 04:15 04:35 LEMNOS 22:15 22:40 LEMNOS 12:20 12:45 LEMNOS 12:15 13:10 CHIOS 08:15 08:35
MYTILENE 11:00 12:00 MYKONOS 22:20 22:30 FOURNI 05:15 05:25       KAVALA 17:00   MYTILENE 18:30 19:30 MITILENE 11:50 12:45
CHIOS 15:15 15:35       VATHI 07:25 08:30             CHIOS 22:45 23:05 LEMNOS 18:05 18:30
VATHI 18:55 20:00       CHIOS 11:45 12:05                   KAVALA 22:45  
FOURNI 22:00 22:10       MYTILENE 15:20 16:30                        
AG.KIRIKOS 22:50 23:15       LEMNOS 21:50 22:15