MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
  ARR. DEP.   ARR. DEP.   ARR. DEP.   ARR. DEP.   ARR. DEP.   ARR. DEP.   ARR. DEP.
KAVALA   1:00 PATMOS 0:50 1:00 PATMOS 2:20 2:35 KAVALA 3:45 17:00 MYTILINI 3:00 6:00 KAVALA 04:15 9:00 CHIOS   0:05
LIMNOS 5:15 5:40 PIRAEUS 10:00 17:00 AG.KIRIKOS 4:15 4:35 LIMNOS 21:15 21:40 LIMNOS 11:20 11:45 LIMNOS 13:15 14:10 VATHI 3:20 5:00
MYTILINI 11:00 12:00 MYKONOS 22:20 22:30 FOURNI 5:15 5:25       KAVALA 16:00 19:00 MYTILINI 19:30 20:30 CHIOS 10:50 11:45
CHIOS 15:15 15:35       VATHI 7:25 9:30       LIMNOS 23:15 23:45 CHIOS 23:45   MYTILINI 11:50 12:45
VATHI 18:55 20:00       CHIOS 12:45 13:15                   LIMNOS 18:05 18:30
FOURNI 22:00 22:10       MYTILINI 16:45 17:45                   KAVALA 22:45  
AG.KIRIKOS 22:50 23:15       LIMNOS 23:05 23:30