MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

 

ARR

DEP.

 

ARR

DEP.

 

ARR

DEP.

ARR

DEP.

 

ARR

DEP.

 

ARR

DEP.

 

ARR

DEP.

SYROS   07 00 SYROS   07 00 SYROS   07 00 ANDROS   07 00 LAVRIO   07 00 MILOS   07 00 SYROS   07 00
KYTHNOS 09 35 09 40 PAROS 08 30 08 45 SERIFOS 09 20 09 30 TINOS 09 00 09 10 KEA 08 00 08 10 KIMOLOS 08 00 08 10 PAROS 08 30 08 45
KEA 11 00 11 15 SERIFOS 10 45 10 55 SIFNOS 10 20 10 30 SYROS 10 00 10 15 KYTHNOS 09 35 09 45 FOL/NDROS 09 40 09 50 SERIFOS 10 45 10 55
LAVRIO 12 15 17 00 SIFNOS 11 45 12 00 KIMOLOS 11 30 11 40 KYTHNOS 12 40 12 50 SYROS 12 10 12 30 SIKINOS 10 30 10 40 SIFNOS 11 45 12 00
KEA 18 00 18 15 KIMOLOS 13 00 13 10 MILOS 12 45 13 00 KEA 14 10 14 20 PAROS 14 00 14 15 IOS 11 10 11 20 KIMOLOS 13 00 13 10
KYTHNOS 19 35 19 50 MILOS 14 10 14 25 KIMOLOS 14 05 14 15 LAVRIO 15 20   NAXOS 15 25 15 40 NAXOS 13 05 13 20 MILOS 14 10 14 25
SYROS 22 15   KIMOLOS 15 25 15 35 SIFNOS 15 15 15 25       IOS 17 25 17 35 PAROS 14 30 14 45 KIMOLOS 15 25 15 35
      SIFNOS 16 35 16 45 SERIFOS 16 15 16 25       SIKINOS 18 05 18 15 SYROS 16 15   SIFNOS 16 35 16 45
      SERIFOS 17 35 17 45 SYROS 18 45 19 00       FOL/NDROS 19 00 19 10       SERIFOS 17 35 17 45
  )   PAROS 19 45 20 00 TINOS 19 50 20 00       KIMOLOS 20 40 20 50       PAROS 19 45 20 00
      SYROS 21 30   ANDROS 22 00         MILOS 21 50         SYROS 21 30