PIRAEUS - SPETSES

  F/D F/C F/D F/D F/C F/D
MONDAY 08:00 10:00   14:00 18:30  
TUESDAY 08:00   10:00 14:00 18:30  
WEDNESDAY - THURSDAY 08:00 10:00   14:00 18:30  
FRIDAY 08:00 10:00   14:00 17:30 19:30
SATURDAY 08:00 10:00   14:00   19:15
SUNDAY 08:00 10:00   14:00   19:30

 

SPETSES - PIRAEUS

  F/C F/D F/D F/C F/D F/D F/C
MONDAY   06:15 10:55 14:10   18:20  
TUESDAY 06:10   10:55   13:55 18;20  
WEDNESDAY - THURSDAY 06:10   10:55 14:10   18:20  
FRIDAY 06:10   10:55 13:15 16:40   21:05
SATURDAY   06:15 10:20 14:10 16:40    
SUNDAY   06:15 11:15 12:55 16:40   18:30