PIRAEUS - ΑEGINA

  F/D F/D F/D F/D F/D
MONDAY - TUESDAY - WEDNESDAY - THURSDAY - FRIDAY 07:00 08:50 11:00 12:50 15:00
SATURDAY-SUNDAY   08:50 11:00 12:50 15:00

ΑEGINA - PIRAEUS

  F/D F/D F/D F/D F/D
MONDAY - TUESDAY - WEDNESDAY - THURSDAY - FRIDAY 08:00 10:10 12:00 14:10 16:00
SATURDAY-SUNDAY   10:10 12:00 14:10 16:00