PIRAEUS - HERMIONI

  F/D F/D F/D F/C
MONDAY - ΤUESDAY - WEDNESDAY - THURSDAY 08:00   13:00 19:30
FRIDAY 08:00 14:00 19:15  
SATURDAY 08:00 13:00   19:15
SUNDAY 08:00 14:00    

 

HERMIONI - PIRAEUS

  F/C F/D F/D F/D
MONDAY - TUESDAY - WEDNESDAY - THURSDAY 06:45 10:10 16:45  
FRIDAY 06:45 10:10 17:05 21:25
FRIDAY 22/06/2018 06:45 11:20 17:05 21:25
SATURDAY 06:45 10:10 15:20  
SUNDAY 06:45 10:10 16:15  
SUNDAY  24/06/2018 06:45 11:20 16:15