Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έγινε με απόφαση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση της 19ης Νοεμβρίου 1999 ανέρχεται σε 194.037.500,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 77.615.000 μετοχές. 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας Τμήματος Μετόχων: κ. Ράνια Κόκκα
Τηλ.: 210 8919180 (εσ. 1250)
Fax: 210 8919189
email: kokka@attica-group.com

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΗΣΙA ΔΕΛΤΙA ΧΡΗΣΗΣ