Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία με την επωνυμία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο HELLENIC SEAWAYS, με ΑΦΜ 094133195 και έδρα στον Πειραιά, οδός Άστιγγος, αριθμός 6 όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της προβαίνει σε επεξεργασία των ως άνω παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει και για το λόγο αυτό ενεργεί ως «υπεύθυνος επεξεργασίας». 

Η HELLENIC SEAWAYS επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς εμπορικής προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών που διαθέτει (μάρκετινγκ). Ειδικότερα, επεξεργάζεται τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, προκειμένου να σας ενημερώνει σχετικά με τα νέα της και τις προσφορές που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν. 

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται με την ως άνω μέθοδο είναι οι κατά περίπτωση αρμόδιοι υπάλληλοι της εταιρείας και οι συνεργαζόμενες εταιρείες εξωτερικές συνεργαζόμενες διαφημιστικές εταιρείες στην Ελλάδα που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της HELLENIC SEAWAYS για τον ως άνω περιγραφόμενο σκοπό επεξεργασίας και συγκεκριμένα για την επικοινωνία/αποστολή ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Επίσης, η HELLENIC SEAWAYS ενημερώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται και θα αποθηκεύονται μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ακόμα, το χρονικό διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται  τα  εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε με την παρούσα διαρκεί μέχρι ανακλήσεως της συγκατάθεσης σας, όπως περιγράφεται κατωτέρω. 

Επιπρόσθετα, η HELLENIC SEAWAYS ενημερώνει ότι έχετε το δικαίωμα για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που σας αφορά, καθώς και το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, όπως επίσης και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων και για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απευθυνθείτε στο κάτωθι email επικοινωνίας: newsletter@hsw.gr. Υπενθυμίζεται περαιτέρω ότι έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη επεξεργασία καθώς είναι αναγκαία για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση διασφαλίζεται η ανθρώπινη παρέμβαση από την πλευρά της εταιρείας καθώς και η έκφραση άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης από εσάς τα υποκείμενα.  

Με την παρούσα παρέχω ρητή συγκατάθεση στην αποστολή ενημερώσεων από την εταιρεία HELLENIC SEAWAYS στα στοιχεία και στα κανάλια  επικοινωνίας που παρέχω ανωτέρω σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

Η HELLENIC SEAWAYS σας ενημερώνει ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή που παρέχετε. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνήστε εδώ: email newsletter@hsw.gr.