Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το διεθνές πρότυπο&;nbsp; EN ISO 14001 στα πλοία της HELLENIC SEAWAYS


Η HELLENIC SEAWAYS αναγνωρίζοντας την σημασία της διατήρησης και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος και εντάσσοντας την περιβαλλοντική πολιτική ως πρώτη προτεραιότητα στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,&;nbsp; αποφάσισε την εφαρμογή στα πλοία και στις εταιρικές εγκαταστάσεις ξηράς, των διαδικασιών συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001.

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της HELLENIC SEAWAYS έγινε από τον αναγνωρισμένο διεθνή φορέα πιστοποίησης LLOYD’S REGISTER.

Με την εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα πλοία της HELLENIC SEAWAYS θα εξυπηρετούν την σύνδεση των νησιών της χώρας μας με τις μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με συνεχή-μετρήσιμη προσπάθεια μείωσης των ρυπογόνων πηγών και με την εφαρμογή αυστηρού προγράμματος διαχείρισης/διαχωρισμού των αποβλήτων και των απορριμμάτων.

Επιπρόσθετα, η HELLENIC SEAWAYS θέλοντας να διασφαλίσει την απόλυτα ενεργή συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού της στην εφαρμογή του Συστήματος&;nbsp; Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σχεδίασε και εφαρμόζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των εργαζομένων στα πλοία και τις υπηρεσίες της.

&;nbsp;


Πειραιάς&;nbsp; 3 Ιουνίου 2010