Τα μέλη του Ομίλου Attica (Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways) με έδρα την Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, 17674 Καλλιθέα, συλλέγουν τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον ΕΚ 2016/679 & τον Ν. 4624/2019 για σκοπούς συμμόρφωσης με τις σχετικές οδηγίες των Ελληνικών Αρχών για τις γραμμές εσωτερικού, αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID-19, καθώς και για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας. Οι εν λόγω δηλώσεις τηρούνται επί του πλοίου, στο αρχείο του, για χρονικό διάστημα σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία, και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν απαιτηθεί από το νόμο ή από οδηγία Ελληνικής Αρχής η διατήρηση τους για μεγαλύτερο διάστημα ή/και περαιτέρω διαβίβασή τους στις αρμόδιες αρχές. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων σας δείτε εδώ